Wettelijke informatie

Hieronder vind je de kleine lettertjes van Airco-Kopen.be. Heb je vragen? Contacteer ons!

Privacybeleid

Privacy Policy

Privacy policy voor Vosco Cooling BV, eigenaar van https://airco-kopen.be/

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://airco-kopen.be/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://airco-kopen.be/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Vosco Cooling BV en specifiek https://airco-kopen.be/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@voscocooling.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

https://airco-kopen.be/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

https://airco-kopen.be/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookiebeleid

First party cookies

Naam cookie
Type cookie
Bewaarduur
october_sessionfunctionele cookie1 minuut
klaro functionele cookie 1 jaar 

Third party cookies (na jouw goedkeuring)

Naam cookie
Type cookie
Bewaarduur
_gaanalytische cookie2 jaar
_gat analytische cookie 1 minuut 
_gid analytische cookie 24 uur 

Disclaimer

Disclaimer voor https://airco-kopen.be/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://airco-kopen.be/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vosco Cooling BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vosco Cooling BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vosco Cooling BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vosco Cooling BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Vosco Cooling BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vosco Cooling BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://airco-kopen.be/ op deze pagina.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Vosco Cooling BV, gevestigd in de Kromvenlaan 29 te 2960 Brecht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Antwerpen onder het ondernemingsnummer BE0632683092.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Vosco Cooling BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door zowel de klant als Vosco Cooling BV, via e-mail of per post, zoals aangegeven in de offerte of anderszins schriftelijk overeengekomen. De aanvaarding moet uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gebeuren.

3. Levering en installatie

3.1 De leveringstermijn wordt door Vosco Cooling BV naar beste kunnen ingeschat en zal naar beste kunnen worden nageleefd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Installatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van Vosco Cooling BV of aangesteld door Vosco Cooling BV, en volgens de geldende normen en voorschriften.

3.3 Vosco Cooling BV is niet aansprakelijk voor vertragingen in de plaatsingsdatum of leveringsdatum als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van Vosco Cooling BV. In dergelijke gevallen zal Vosco Cooling BV redelijke inspanningen leveren om de plaatsingsdatum of leveringsdatum zo spoedig mogelijk te herplannen.

4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Bij niet-tijdige betaling zullen de werkzaamheden niet worden gestart.

5. Garantie

5.1 Vosco Cooling BV staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 2 jaar na levering/installatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6. Klachten

6.1 Klachten over geleverde producten of verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Vosco Cooling BV te worden gemeld.

6.2 Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Vosco Cooling BV de gebreken binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.

7. Terugroeprecht 7.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen. De klant dient Vosco Cooling BV schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping. De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

8. Toepasselijk recht en geschillen 8.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Vosco Cooling BV is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 8.2 Geschillen tussen Vosco Cooling BV en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Antwerpen.

9. Slotbepalingen 9.1 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Vosco Cooling BV en de klant. 9.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de nietige of vernietigbare bepaling(en) te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling(en).

Retour en teruggave beleid

Bedankt voor het kiezen van Airco-Kopen.be voor uw aankopen van airconditioningproducten. We streven ernaar om uw ervaring zo soepel en bevredigend mogelijk te maken. Hieronder vindt u ons retour- en teruggavebeleid om u te helpen bij eventuele vragen of problemen met uw aankoop. 

Retourbeleid:

1.Terugbetalingen en Omruilingen: 

 • We accepteren retourzendingen en bieden terugbetalingen of omruilingen aan binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van uw aankoop. 
 • Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet het product in originele staat zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. 
 • Klanten zijn verantwoordelijk voor de retourkosten, tenzij het product defect of beschadigd is bij ontvangst. 

2.Defecte of Beschadigde Producten

 • Als u een defect of beschadigd product heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling. 
 • We zullen de situatie beoordelen en, indien nodig, een vervangend product verstrekken of een volledige terugbetaling aanbieden, inclusief retourkosten.

3.Terugbetalingsprocedure

 • Zodra we uw geretourneerde product hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen we de terugbetaling verwerken via de oorspronkelijke betaalmethode. 
 • Houd er rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat de terugbetaling op uw rekening verschijnt, afhankelijk van de verwerkingssnelheid van uw bank. Teruggavebeleid: 

1.Annulering van Bestellingen

 • U kunt uw bestelling annuleren voordat deze is verzonden voor een volledige terugbetaling. 
 • Als uw bestelling al is verzonden, volg dan ons retourbeleid zoals hierboven beschreven. 

2.Retourprocedure

 • Neem contact met ons op via onze klantenservice om een retourzending te regelen. 
 • Zorg ervoor dat u het product veilig verpakt voor retourzending om schade tijdens transport te voorkomen. 
 • Vermeld uw bestelnummer en reden voor retournering bij het retourneren van het product. 

3.Uitzonderingen

 • Op maat gemaakte of speciaal bestelde producten komen mogelijk niet in aanmerking voor retournering, tenzij ze defect zijn. Neem voor alle vragen, opmerkingen of om een retourzending te regelen contact op met onze klantenservice op info@airco-kopen.be

We staan klaar om u te helpen en eventuele problemen op te lossen. Dit retour- en teruggavebeleid is van kracht vanaf 27/03/2024 en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor updates.